โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนอย่างไรบ้าง

ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียน 24 คน ต่อครูประจำชั้น 2 คน โดยในช่วงเวลาเรียน 07.00 – 16.00 น. ครูประจำชั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียน ขณะที่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-07.00 น. จะมีครูหอพักเป็นผู้ดูแล หากมีปัญหาใดๆ ครูผู้รับผิดชอบจะโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองโดยทันที