เนื่องจากนักเรียนเป็นเด็กเก่ง นักเรียนที่นี่เครียดหรือไม่

นักเรียนที่นี่ไม่ได้แข่งขันกันเรียน ถึงแม้จะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ อย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมรำไทยและเล่นดนตรีไทย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ค่าย Pre-MWITS กิจกรรม Home Coming Day กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน