โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหม และสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยใช่หรือไม่

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ใช่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ