บัตรประจำตัวสอบ ไม่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ออกบัตร ต้องส่งให้โรงเรียนลงลายมือชื่อก่อนวันสอบหรือไม่

ในวันสอบรอบแรก นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครูผู้คุมสอบลงลายมือชื่อได้ค่ะ