การสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ถือว่าเป็นการจองสนามสอบแล้วหรือไม่

นักเรียนยังไม่ได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ จนกว่าจะส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโรงเรียน และได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ “ผ่านเกณฑ์” จึงจะได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ หากสนามสอบนั้นเต็มแล้ว ระบบจะดำเนินการเลือกสนามสอบใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามสอบเดิม