ถ้าสมัครสอบทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ โรงเรียนโครงการ วมว. จะต้องส่งเอกสารไปที่ใด

ให้สังเกตด้านบนของใบสมัครว่าเป็นตราโรงเรียนใด และให้ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของโรงเรียนนั้น โดยส่งเอกสารไปแห่งเดียวเท่านั้น