ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) คืออะไร สามารถขอได้ที่ไหน

ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะแสดงผลการเรียน (เกรด) ของแต่ละวิชา นักเรียนสามารถขอได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่