วิธีที่ 2: การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

1. กรอกข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน แล้วอัปโหลดไฟล์ ดังนี้

    • รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด)

2. ชำระค่าสมัคร

นำใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด) ชำระค่าสมัคร 200 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

  • ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
  • Internet Banking
  • Mobile Banking

3. ส่งเอกสาร

เอกสารที่ต้องส่ง

  1. ใบสมัคร
  2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 (4 ภาคการศึกษา)

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาตามที่อยู่ที่ปรากฏในหน้า 3 ของใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)

4. ตรวจสอบคุณสมบัติ

การมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ และสนามสอบ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ admission.mwit.ac.th

5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

เพื่อนำมาแสดงตนในวันเข้าสอบ