คำถามที่พบบ่อย

คิดเกรดเฉลี่ยจากทุกวิชาในกลุ่มสาระนั้นๆ และมีวิธีการคิด คือ เกรดเฉลี่ย x จำนวนหน่วยกิต และนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เช่น

ตัวอย่าง นายธนัตต์ เรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.1-2  จำนวน 8 วิชา คำนวนหาเกรดเฉลี่ย ดังนี้

วิชา  ค 101  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 102  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 103  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.50  =  1.0 x 3.50 = 3.50

วิชา  ค 104  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.5 x 4.00 = 6.00

วิชา  ค 201  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 202  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 203  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 204  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 2.50  =  1.5 x 2.50 = 3.75

ผลรวม คือ  10.00 หน่วยกิต = 34.25

ดังนั้น  ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  = 34.25/10  =    3.425

ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะแสดงผลเกรดของแต่ละวิชา นักเรียนสามารถขอได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

ให้สังเกตด้านบนของใบสมัครว่าเป็นตราโรงเรียนใด และให้ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของโรงเรียนนั้น โดยส่งเอกสารไปแห่งเดียวเท่านั้น

นักเรียนยังไม่ได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ จนกว่าจะส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโรงเรียน และได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ “ผ่านเกณฑ์” จึงจะได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ หากสนามสอบนั้นเต็มแล้ว ระบบจะดำเนินการเลือกสนามสอบใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามสอบเดิม

ในวันสอบรอบแรก นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครูผู้คุมสอบลงลายมือชื่อได้ค่ะ