คำถามที่พบบ่อย

คิดเกรดเฉลี่ยจากทุกวิชาในกลุ่มสาระนั้นๆ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม มีวิธีการคิด คือ เกรดเฉลี่ย x จำนวนหน่วยกิต และนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เช่น

ตัวอย่าง นายธนัตต์ เรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.1-2  จำนวน 8 วิชา คำนวนหาเกรดเฉลี่ย ดังนี้

วิชา  ค 101  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 102  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 103  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.50  =  1.0 x 3.50 = 3.50

วิชา  ค 104  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.5 x 4.00 = 6.00

วิชา  ค 201  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 202  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 203  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 204  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 2.50  =  1.5 x 2.50 = 3.75

ผลรวม คือ  10.00 หน่วยกิต = 34.25

ดังนั้น  ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  = 34.25/10  =    3.425

ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะแสดงผลการเรียน (เกรด) ของแต่ละวิชา นักเรียนสามารถขอได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ใช่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนที่นี่ไม่ได้แข่งขันกันเรียน ถึงแม้จะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ อย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมรำไทยและเล่นดนตรีไทย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ค่าย Pre-MWITS กิจกรรม Home Coming Day กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียน 24 คน ต่อครูประจำชั้น 2 คน โดยในช่วงเวลาเรียน 07.00 – 16.00 น. ครูประจำชั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียน ขณะที่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-07.00 น. จะมีครูหอพักเป็นผู้ดูแล หากมีปัญหาใดๆ ครูผู้รับผิดชอบจะโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองโดยทันที

โรงเรียนมีบริการซัก-อบ-รีด และมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการบริเวณด้านล่างของหอพัก

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอด 3 ปี เป็นค่าหอพัก ค่าอาหาร รวมถึงได้รับชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดนอน

นักเรียนต้องอาศัยอยู่หอพักทุกคน โดยมีครูหอพักประจำอยู่ 24 ชั่วโมง นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ และกลับมายังโรงเรียนในตอนเย็นวันอาทิตย์

Load More