โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มุ่งพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางนักวิจัย นวัตกร เพื่อพัฒนาประเทศ

เปิดรับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

1 - 31 สิงหาคม 2561

About MWIT

เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามของไทย เป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้นระดับมาตรฐานโลก มุ่งมั่นในการพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

About MWITS

เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เส้นทางสู่ MWIT รุ่นที่ 29

กระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ

+ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วันที่ 15 กันยายน 2561

3. สอบคัดเลือกรอบแรก

ณ สนามสอบตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

5. สอบคัดเลือกรอบสอง

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

พิจารณาเฉพาะคะแนนการสอบรอบสองเท่านั้น

เส้นทางสู่ MWIT รุ่นที่ 29

กระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ

+ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วันที่ 15 กันยายน 2561

3. สอบคัดเลือกรอบแรก

ณ สนามสอบตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

5. สอบคัดเลือกรอบสอง

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

พิจารณาเฉพาะคะแนนการสอบรอบสองเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์ภาพขนาดไม่เกิน 70 KB

2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร

+ ใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด)

3. ชำระค่าสมัคร

นำใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด) ชำระค่าสมัคร 200 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

  • ATM ธนาคารกรุงไทย
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

4. ส่งเอกสาร

เอกสารที่ต้องส่ง

  1. ใบสมัคร
  2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 (4 ภาคการศึกษา)
  3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)

5. ตรวจสอบคุณสมบัติ

การมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ และสนามสอบ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ apply.mwit.ac.th

6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

เพื่อนำมาแสดงตนในวันเข้าสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์ภาพขนาดไม่เกิน 70 KB

2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร

+ ใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด)

3. ชำระค่าสมัคร

นำใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด) ชำระค่าสมัคร 200 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

  • ATM ธนาคารกรุงไทย
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

4. ส่งเอกสาร

เอกสารที่ต้องส่ง

  1. ใบสมัคร
  2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 (4 ภาคการศึกษา)
  3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)

5. ตรวจสอบคุณสมบัติ

การมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ และสนามสอบ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ apply.mwit.ac.th

6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

เพื่อนำมาแสดงตนในวันเข้าสอบ

เสียงจากพี่ๆ ประสบการณ์ดีๆ ในรั้ว MWIT

โรงเรียนนี้ให้อะไรกับพี่ไว้เยอะมาก

โรงเรียนนี้ให้อะไรกับพี่ไว้เยอะมาก สอนให้พี่รู้จักการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้พี่มีวินัยในตัวเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น เปิดโอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ทำมาก่อน และที่สำคัญที่สุด คือโอกาสที่ได้เจอเพื่อนดีๆ ที่พี่เชื่อว่าน้องไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้ว เพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันเมื่อยามมีปัญหา เพื่อนที่คอยร่วมทุกข์ ร่วมสุข เรียน เล่น กิน นอน ด้วยกัน เพื่อนที่จริงใจต่อกัน คงหาจากที่อื่นได้ยากจริงๆ ค่ะ มากไปกว่านั้น โรงเรียนได้ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกที่มีต่อสังคม ให้เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ให้เรานำความสามารถที่เรามีไปใช้พัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต
2017-07-12T15:40:00+00:00
โรงเรียนนี้ให้อะไรกับพี่ไว้เยอะมาก สอนให้พี่รู้จักการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้พี่มีวินัยในตัวเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น

โรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา

"โรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา" ทำไมถึงกล้าเรียกอย่างเต็มปากว่าเป็นบ้านหลังที่สอง? สามปีที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำแห่งนี้ มีครูอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งความรู้คุณธรรมและการใช้ชีวิต ผมมีเพื่อนที่คอยอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมงร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ผมมีความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่ไหนๆ ผมมีสถานที่ที่คุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัย สถานที่โปรดที่ทำให้เรามีความสุข คลายจากความเศร้า โรงเรียนนี้มอบโอกาสให้เด็กเยอะมากๆ ผมชอบประโยคประโยคหนึ่ง คือ “With great power, comes great responsibility” “ด้วยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ ตามมาซึ่งความความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง” ผมจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาบ่มเพาะศักยภาพของตัวเองที่โรงเรียนแห่งนี้ ได้มีบ้านหลังที่สองเป็นโรงเรียนแห่งนี้ และที่สำคัญที่สุด คือได้มีโอกาสแบกรับความรับผิดชอบและความคาดหวังของคนในสังคม พร้อมๆกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมทุกคนครับ
2017-07-12T15:41:32+00:00
"โรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา" ทำไมถึงกล้าเรียกอย่างเต็มปากว่าเป็นบ้านหลังที่สอง? สามปีที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำแห่งนี้

ขอแค่เราตั้งใจ ไม่ยอมแพ้ อย่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ

ตอนนั้นลองสมัครสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพราะเคยเห็นรุ่นพี่ที่เก่งๆ หลายคนไปเรียนที่นั่น พี่โชคดีที่สอบติดเข้ามาได้ ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะไปเรียนดีไหม ถ้าไปเรียนมันก็อยู่ไกลจากบ้านพี่มาก จากที่ปกติอยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ทุกวัน ถ้าไปเรียนก็จะเจอกันน้อยลงมาก ตอนนั้นพี่นี่สับสนมากเลยแหละ อยู่โรงเรียนเดิมมันก็มีข้อดี เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก แต่ถ้าไปเรียนที่มหิดลวิทยานุสรณ์ก็ต้องปรับตัวเยอะมาก ต้องทำอะไรเองทั้งหมด เจอเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในที่สุดพี่ก็ตัดสินใจไปเรียนที่มหิดลวิทยานุสรณ์ค่ะ เหตุผลก็แค่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ที่บ้าน อยากลองอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง ช่วงแรกๆ ของการเป็นนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยแหละ ต้องปรับตัวทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียน แต่น้องๆ ไม่ต้องกังวล เพราะว่าที่นี่เค้าอยู่กันแบบครอบครัวค่ะ
ตอนเข้ามา ม.4 ใหม่ๆ เวลามองพี่ๆ ม.6 พี่ก็แอบนึกในใจว่าทำไมพี่เค้าเก่งจัง ผ่านชีวิตโหดๆ แบบนั้นไปได้ยังไง แต่พอพี่ก้าวมาถึงจุดๆ นี้ มันทำให้พี่รู้ว่า มันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราหรอกค่ะ ขอแค่เราตั้งใจ ไม่ยอมแพ้ อย่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ อย่ากลัวว่าเราจะทำมันไม่ได้ พี่อยากให้น้องตั้งใจค่ะ พยายามค้นหาตัวเองให้เจอ พี่เป็นกำลังใจให้นะคะ

โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ นักเรียนเก่ารุ่น 24 ห้อง 3

2017-07-12T15:45:13+00:00

โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ นักเรียนเก่ารุ่น 24 ห้อง 3

ตอนนั้นลองสมัครสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพราะเคยเห็นรุ่นพี่ที่เก่งๆ หลายคนไปเรียนที่นั่น พี่โชคดีที่สอบติดเข้ามาได้ ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะไปเรียนดีไหม ถ้าไปเรียนมันก็อยู่ไกลจากบ้านพี่มาก

สามปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้กลับทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไป

สำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แน่นอนว่าแต่ละคนก็อาจจะนิยามแตกต่างกันไป และสำหรับพี่ เมื่อสามปีที่แล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโรงเรียนอื่นมากมายหรอก โรงเรียนแห่งนี้ก็โรงเรียนม.ปลายธรรมดา ๆ นี้แหละ
ทว่าตลอดสามปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้กลับทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไป
โรงเรียนประจำแห่งนี้ ได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพี่
โรงเรียนประจำแห่งนี้ ได้ทำให้พี่รู้จักเพื่อนสนิท ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอ
โรงเรียนประจำแห่งนี้ทำให้นิยามคำว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับพี่ คือ “โอกาส”
2017-07-12T15:47:10+00:00
สำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แน่นอนว่าแต่ละคนก็อาจจะนิยามแตกต่างกันไป และสำหรับพี่ เมื่อสามปีที่แล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโรงเรียนอื่นมากมายหรอก โรงเรียนแห่งนี้ก็โรงเรียนม.ปลายธรรมดา ๆ นี้แหละ ทว่าตลอดสามปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้กลับทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไป

เสียงจากพี่ๆ ประสบการณ์ดีๆ ในรั้ว MWIT

โรงเรียนนี้ให้อะไรกับพี่ไว้เยอะมาก

2017-07-14T14:55:37+00:00
โรงเรียนนี้ให้อะไรกับพี่ไว้เยอะมาก สอนให้พี่รู้จักการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้พี่มีวินัยในตัวเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น

โรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา

2017-07-14T14:55:45+00:00
"โรงเรียนแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา" ทำไมถึงกล้าเรียกอย่างเต็มปากว่าเป็นบ้านหลังที่สอง? สามปีที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำแห่งนี้

ขอแค่เราตั้งใจ ไม่ยอมแพ้ อย่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ


โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ นักเรียนเก่ารุ่น 24 ห้อง 3

2017-07-14T14:55:51+00:00

โชษิตา จารุโภคาวัฒน์ นักเรียนเก่ารุ่น 24 ห้อง 3

ตอนนั้นลองสมัครสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพราะเคยเห็นรุ่นพี่ที่เก่งๆ หลายคนไปเรียนที่นั่น พี่โชคดีที่สอบติดเข้ามาได้ ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะไปเรียนดีไหม ถ้าไปเรียนมันก็อยู่ไกลจากบ้านพี่มาก

สามปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้กลับทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไป

2017-07-14T14:56:01+00:00
สำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แน่นอนว่าแต่ละคนก็อาจจะนิยามแตกต่างกันไป และสำหรับพี่ เมื่อสามปีที่แล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโรงเรียนอื่นมากมายหรอก โรงเรียนแห่งนี้ก็โรงเรียนม.ปลายธรรมดา ๆ นี้แหละ ทว่าตลอดสามปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้กลับทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไป

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คิดเกรดเฉลี่ยจากทุกวิชาในกลุ่มสาระนั้นๆ และมีวิธีการคิด คือ เกรดเฉลี่ย x จำนวนหน่วยกิต และนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เช่น

ตัวอย่าง นายธนัตต์ เรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.1-2  จำนวน 8 วิชา คำนวนหาเกรดเฉลี่ย ดังนี้

วิชา  ค 101  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 102  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 103  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.50  =  1.0 x 3.50 = 3.50

วิชา  ค 104  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.5 x 4.00 = 6.00

วิชา  ค 201  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 202  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 3.00  =  1.5 x 3.00 = 4.50

วิชา  ค 203  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ได้เกรด 4.00  =  1.0 x 4.00 = 4.00

วิชา  ค 204  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ได้เกรด 2.50  =  1.5 x 2.50 = 3.75

ผลรวม คือ  10.00 หน่วยกิต = 34.25

ดังนั้น  ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  = 34.25/10  =    3.425

ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะแสดงผลเกรดของแต่ละวิชา นักเรียนสามารถขอได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

ให้สังเกตด้านบนของใบสมัครว่าเป็นตราโรงเรียนใด และให้ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของโรงเรียนนั้น โดยส่งเอกสารไปแห่งเดียวเท่านั้น

นักเรียนยังไม่ได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ จนกว่าจะส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโรงเรียน และได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ “ผ่านเกณฑ์” จึงจะได้สนามสอบตามที่เลือกไว้ หากสนามสอบนั้นเต็มแล้ว ระบบจะดำเนินการเลือกสนามสอบใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามสอบเดิม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ใช่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา